Van 10 jaar WISH naar WISH huis in Albrandswaard

Een beknopte geschiedenis

WISH is de betekenis voor: Wonen In Samen- Hang
WISH is een ouderinitiatief voor kleinschalig wonen met zorg. Ouders, met een kind met een handicap, nemen zelf initiatief voor het ‘stichten’ van een (levensbestendige) woonvoorziening voor hun kinderen. Ouders willen, op voorhand, niet afhankelijk zijn van zorgaanbieders met wachtlijsten en hierbij voor de vraag komen te staan:
“waar komt mijn kind met een handicap te wonen en met wie?”

Woonzorginitiatieven

Op dit moment, februari 2015 zijn er in Nederland inmiddels 250 ouderinitiatieven gerealiseerd en zijn er nog zo’n 100 in voorbereiding. De Nederlandse overheid stimuleert de ouderinitiatieven voor kleinschalig wonen met zorg. Alhoewel ze de basisvoorwaarden hiervoor door telkens nieuwe wetgeving vergeten. Niettemin, een ouderinitiatief is een (gezinsvervangend) (t)huis in de beurt waar de kinderen zijn opgegroeid en waar ze elkaar kennen van school, de clubs, hun werk of dagcentrum. Belangrijk is dat ze kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Nooit alleen!

Vanzelfsprekend kunnen ouders het niet alleen. Ouders hebben partners nodig die samen met hen het initiatief willen realiseren. Als eerste hebben ouders een woningbouwvereniging nodig die voor hen binnen het sociale woningbouw programma bereid is hiervoor een speciale woning te bouwen, dat vergelijkbaar is met een straatje sociale huurwoningen met bijbehorende huren.Naast een woningbouwvereniging is er een zorgaanbieder nodig, die er met een team van begeleiders er voor zorgen dat bewoners in een prettig WISH (t) huis kunnen wonen. Tot slot en niet onbelangrijk, is een actieve medewerking van het plaatselijk Gemeente bestuur noodzakelijk! Zonder de regionale overheid is een ouderinitiatief niet te realiseren.

Van 2004 naar 2015 of wel ‘de geboorte van WISH’

Gelukkig zijn er altijd ondernemende personen in elke gemeente te vinden. Zijn deze niet elke zaterdag actief op de sportvelden, dan zijn er wel die er plezier in hebben een ander maatschappelijk belang te dienen. Zo was er in Albrandswaard een oud-wethouder die de visie had om een kleinschalig wonen met zorg in zijn gemeente te willen realiseren. Hij vond meerdere ouders die met dezelfde ideeën rondliepen en zo ontstond in 2005 de groep WISH een verzonnen naam van een van de huidige ouders. In 2005 is de Stichting Abri opgericht, Albrandswaards initiatief voor kleinschalig wonen met zorg. In 2006 is de nevenstichting WISH opgericht. In 2014 de stichting ‘Vrienden van WISH’. Initiatieven met als doel maatschappelijk actief te zijn in wat we nu een participatie samenleving te willen zijn. Dat we met deze activiteiten ambitie hebben mag duidelijk zijn. Primair gaan we voor kleinschalig wonen. Maar wel midden in een samenleving die tolerant is en gericht op prettig met elkaar omgaan. Los wat je wel of niet kan, weet of niet weet.

De principes van wonen in een ouderinitiatief

Onze kinderen ontvangen allemaal een Wajong[1] inkomen. Met een deel van dit inkomen betalen de bewoners het eigen deel van de huur, de energie kosten, de voeding, verzekeringen, en dergelijke. Ze houden zak- en kleedgeld over. Een (sociale) woningbouwvereniging zal de exploitant van de woning/ woningen/ studio’s zijn. In de situatie van het WISH huis is dit de woningbouwvereniging Poortugaal. Zij heeft het WISH huis als het ware als een gestapeld ‘straatje’ sociale huurwoningen kunnen realiseren. De bewoners kopen met hun, door de wetgever toegekende zorggelden[2] de voor hen benodigde verzorging in. Hiervoor is de zorginstelling ASVZ gevonden als aanvullende en uitvoerende zorg-partner. Vervolgens gaan alle ouders zelf alle algemene woonruimten inrichten en bekostigen. Dit doen de ouders door een beroep te doen op vele sponsoren. Op de WISH website gaan we hier nader informatie over geven. Hiermee willen wij onze waardering kenbaar maken. Tot slot richting alle ouders met hun kind de persoonlijke studio in.

Onderbouwing en voortschrijdend inzicht

In ons uitgewerkte Zorg en Visie plan (2007) geven we nader uitleg over hoe we denken dat onze droom er uit kan gaan zien (Er is een PDF versie beschikbaar). Inmiddels is onze wens gerealiseerd aan de Albrandswaardsedijk 41 – 43 in Poortugaal. Hier staat een prachtig gebouw onder architectuur van vader en zoon Houweling te Bleiswijk. Het pand is in 2014 gebouwd door de gebroeders Verschoor uit Pernis RT. Think different Een van onze uitgangspunten is, dat we probeerden een aantal zaken anders te doen. Een streven was om het te ontwikkelen gebouw, vooraf deel te laten zijn van de aan te bieden zorg en het ‘thuisgevoel’ dat onze kinderen inmiddels (zijn gaan) ervaren. We wilden niet eerst bouwen en dan nadenken over de te leveren zorg, maar eerst nadenken en het gebouw zo inrichten, dat er een optimaal woonklimaat kan ontstaat. We denken met elkaar hierin geslaagd te zijn.

Sociale doelstelling en toekomstvisie

Wij kiezen er als ouders voor dat onze kinderen, hoe verschillend ze (ook) zijn, bij elkaar kunnen wonen. Het centrale uitgangspunt: sociale aanvulling, leren van elkaar! Tot op heden denken we met de huidige twee leefgroepen een goede eerste stap te hebben gezet.Naast een vertrouwde en prettige woonplek willen we in de toekomst het WISH huis onderdeel laten worden van de samenleving, passend bij de woonkern Poortugaal en als onderdeel van de gemeente Albrandswaard. We streven er naar dat het WISH huis een eigen waarde zal kunnen verwerven binnen de gemeenschap, geïntegreerd en geaccepteerd.

De huidige WISH groep (haar bewoners)

Op dit moment, februari 2015, wonen er 15 van de uiteindelijke 16 bewoners in het WISH huis, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Het WISH huis bestaat uit twee grote woningen met daar tussenin de twee woonkamers, open keukens en een zeer ruim terras aan het water. Op de begane grond zijn er 4 studio’s, op de eerste verdieping 3 en op de zolder nog 1. Het WISH huis is opgezet als een huis waar sociaal groepswonen het uitgangspunt is. In het verleden noemden we deze huizen ook wel gezinsvervangende tehuizen (GVT). Het woord tehuis is niet meer zo van deze tijd, net als we minder zijn gaan spreken over handicap, maar meer over het hebben van een beperking. In het WISH huis wordt 24 uur zorg geboden. Hiervoor is een gespecialiseerd team geformeerd. Het team is in dienst van de zorginstelling ASVZ. De stichting WISH heeft voor deze zorgtaken de zorginstelling ASVZ ingehuurd om de zorg voor hun kinderen te verzorgen. Het hoofddoel is ervoor te zorgen dat het WISH huis een thuis is voor haar 16 bewoners en dat diegene die daar werken er een bijzondere werkplek aan hebben. Een thuis hebben is wat iedereen graag wil!

Toekomst en visie van de stichting WISH en het WISH huis

Door het kunnen realiseren van het WISH huis is er een bijzonder zorgpotentieel ontstaan op het gebied van de gehandicaptenzorg in Albrandswaard. Gelegen naast de zorgvoorziening de Hooge Werf, waar ouderen, die nabijheidzorg nodig hebben en er hun thuis kunnen vinden is dit samen met het veel kleinere WISH huis bieden beide voorzieningen een uniek zorgaanbod in de gemeente Albrandswaard.

In de nabije toekomst zal het WISH huis en de stichting WISH geholpen gaan worden door de stichting ‘Vrienden van WISH’. Deze stichting heeft als hoofddoel de Stichting WISH en haar bewoners te ondersteunen bij haar maatschappelijke integratie in Poortugaal/ Albrandswaard. Zij zal hier kennis, gelden en vrijwilligers voor gaan inzetten om het WISH huis niet een statisch woonplaats te laten zijn voor haar bewoners, maar vooral zorgen dat zij en omgeving kennis met elkaar kunnen maken en samen kunnen leven, door tal van (gezamenlijke) activiteiten.

In de toekomst gaan we alle ideeën die we hiervoor hebben verder ontwikkelen en ten uitvoer zien te brengen. Dit alles zou zo maar kunnen passen met wat de participatie maatschappij is gaan heten. En waar vele politiek stromingen ons zo enthousiast voor willen maken. Voor ons is midden in de samenleving willen staan niet meer dan een natuurlijk verschijnsel. Ambitie hebben we genoeg. Zaak is tijd en vrijwilligers te vinden die dit met ons ook vinden. (wordt vervolgd). [1]Wajong is een uitkering die je krijgt als je voor je 18de jaar een handicap hebt.
[2] Zorggelden vanuit de wet AWBZ, nu de (nieuwe) Wet Langdurige Zorg (WLZ)

In de komende jaren, vanaf de zomer van 2017 willen wij ons, als WISH groep, gaan bezig houden met het thema ” WISH for Ever ” te weten het toekomst bestendig maken van ons Ouderinitiatief.